Najważniejsze działania spółki w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2

Szanowni Państwo,

w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Państwu jak i naszym Pracownikom w związku z pandemią COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2 podjęliśmy następujące czynności:

27 lutego 2020 roku

 1. Pan Prezes Spółki Bogdan Kondratowicz wydał zarządzenie odnośnie wytycznych w sprawie postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną oraz zalecenie z prośbą  o ograniczenie wizyt osób spoza firmy, powstrzymania się od organizacji spotkań oraz ograniczenia wyjazdów służbowych.
 2. Tabor kolejowy Spółki został wyposażony w infografikę (wnętrze pojazdu) o sposobie prawidłowego mycia rąk – zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego. Informacja na ten temat została zamieszczona również na stronie internetowej oraz na profilu Spółki w mediach społecznościowych.
 3. Dokonano zakupu jednorazowych masek oraz rękawiczek ochronnych dla drużyn pociągowych celem zabezpieczenia pasażerów i pracowników w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa.
 4. Zaczęto systematycznie wyposażać pojazdy w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk pasażerów i pracowników wraz z instrukcją ich użytkowania.
 5. Firma zajmująca się utrzymywaniem czystości wewnątrz pociągów naszej Spółki otrzymała polecenie dezynfekcji powierzchni płaskich oraz poręczy i uchwytów znajdujących się w pojeździe środkami dezynfekującymi, dostarczonymi przez Spółkę.
 6. Polecono, aby podczas wymiany pasażerów na peronie dworca, drzwi pociągu były automatycznie otwieranie i zamykane centralnie przez maszynistę pociągu, a nie jak dotychczas, indywidualnie przez pasażera. Pasażerowie nie będą musieli dotykać przycisku otwierania drzwi.
 7. Spółka porozumiała się z firmą świadczącą usługę dezynfekcji pojazdów, która w razie sytuacji wyjątkowej wykona owe czynności.
 8. Rozpoczęto wdrażanie strefy bezpieczną dla drużyn pociągowych, minimalizującą ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

13 marca 2020 roku

 1. Przetestowano i wdrożono procedurę dezynfekcji pojazdów Spółki.
 2. Uzgodniono, że kolejne spotkania Zespołu Koordynującego będą odbywać się w formie wideokonferencji.
 3. Zakupiono wodę mineralną dla pracowników drużyn pociągowych.
 4. Odroczono w czasie pouczenia okresowe dla drużyn konduktorskich.
 5. Zdecydowano, że informacje, zalecenia oraz wytyczne w sprawie zachowania i postępowania drużyn pociągowych w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem przekazuje się pracownikom w formie e-learningu.
 6. Odwołano obsługę Autobusowych Linii Dowozowych do dnia 25 marca 2020 roku, z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca, które pozwoliłoby na odizolowanie sprzedawcy od podróżnych.
 7. Utworzono Zespół Kontrolny, którego celem jest sprawdzanie wykonywania postanowień Zespołu Koordynującego przez pracowników Spółki.
 8. Wdrożono strefę bezpieczną dla drużyn pociągowych, minimalizującą ryzyko zarażenia koronawirusem.
 9. Umożliwiono Pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, jeśli czynności służbowe na to pozwalają.

17 marca 2020 roku

 1. Zakończono dezynfekcję wszystkich pojazdów Spółki. Takie działania będą przeprowadzanie systematycznie lub w przypadku nagłej potrzeby.
 2. Zaplanowano ograniczenie oferty przewozowej o 20% od 18 marca 2020 roku do odwołania.
 3. Celem szybkiego przepływu informacji, wdrażany jest biuletyn informacyjny dla pracowników Spółki.
 4. Zaktualizowano oraz uszczegółowiono wytyczne postępowania drużyn pociągowych oraz dyspozytury w przypadku ujawnienia, podejrzenia zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,
 5. Spotkania Zespołu Koordynującego odbywają się w formie wideokonferencji.
 6. Ustalono, że wymiana i udostępnianie dokumentacji będzie odbywało się poprzez dysk sieciowy.
 7. Zamknięto kasę biletową oraz Punkt Obsługi Klienta MKA na Dworcu Głównym  w Krakowie od 16 marca 2020 roku do odwołania.
 8. Zaprzestano pobierania odstępnego w wysokości 10% przy zwrocie biletów okresowych przez Spółkę.

18 marca 2020 roku

 1. Dokupiono większą ilość ściereczek dezynfekujących oraz środka dezynfekującego do higieny rąk dla Pasażerów i Pracowników.
 2. Polecono, aby Pracownicy drużyn pociągowych otrzymali indywidualne pojemniki z płynem dezynfekującym do higieny rąk.
 3. Uprasza się Pasażerów pojazdów Spółki o nabywanie biletów przez aplikację mobilną lub w automatach biletowych. Prośba przekazywana jest poprzez stronę internetową, media społecznościowe oraz będzie wyświetlana na monitorach reklamowych w pojazdach Spółki.

19 marca 2020 roku

 1. Wyposażono pracowników w indywidualne pojemniki z płynem dezynfekującym do higieny rąk.
 2. Zdecydowano o zakupie większej ilości jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 3. Polecono, aby pracownicy wykorzystywali jednorazowe rękawiczki ochronne podczas wykonywania czynności służbowych.
 4. Umieszczono na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Spółki informacje o ograniczeniu oferty przewozowej.
 5. Zaplanowano drugi cykl dezynfekcji pojazdów Spółki.

20 marca 2020 roku

 1. Na podstawie wytycznych przedstawionych na telekonferencji Kolejowego Centrum Zarządzania Kryzysowego PKP PLK S.A., rozważa się wprowadzenie na czas zagrożenia epidemicznego wzajemnego honorowania ulg pracowniczych (99%) u różnych przewoźników kolejowych. Działanie to pozwoli uniknąć problemów z poruszaniem się komunikacją kolejową przez samych pracowników kolei, w przypadku dużej liczby odwołanych pociągów.
 2. Polecono, aby pracownicy drużyn konduktorskich otrzymali zredagowaną treść komunikatu głosowego do podróżnych, na wypadek niezatrzymania się pociągu na najbliższej stacji handlowej. Taka sytuacja może zaistnieć po otrzymaniu rozkazu od dyżurnego ruchu na polecenie stosownych służb w sytuacji, gdy na pokładzie będzie znajdowała się osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Właściwe poinformowanie podróżnych będzie przeciwdziałało panice, która może spowodować zerwanie hamulca bezpieczeństwa podczas przejazdu.

23 marca 2020 roku

 1. Przeprowadzano kolejny cykl dezynfekcji pojazdów Spółki,  o czym na bieżąco Spółka informuje pasażerów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 2. Rozpoczęto cykl zewnętrznego mycia pojazdów Spółki.
 3. Zdecydowano o wdrożeniu kampanii informacyjnej, mającej na celu przedstawienie ryzyka rozprzestrzenia się patogenów w powietrzu podczas rozmów telefonicznych oraz konieczności ich ograniczenia. Odpowiednie informacje zostaną umieszczone na monitorach reklamowych w pojazdach oraz pomieszczeniach biurowych Spółki.
 4. Dokonano zakupu taśmy ostrzegawczej celem rozszerzenia strefy bezpieczeństwa dla drużyn konduktorskich.
 5. Dokonano bieżącej dystrybucji środków ochrony indywidualnej.
 6. Wdrożono procedurę otwierania ofert przetargowych online.
 7. Rozpoczęto ścisłą współpracę z władzami Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

24 marca 2020 roku

 1. Przeprowadzany jest kolejny cykl dezynfekcji pojazdów Spółki.
 2. Wydano Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Zarządu Spółki z 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 8/2020 Prezesa Zarządu Spółki z 27 lutego 2020 r. w sprawie „Wytycznych w sprawie postępowania na wypadek podejrzenia zarażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną” w związku ze zmianą podstawy prawnej. Wprowadzono szczegółowe wytyczne stanowiskowe.

25 marca 2020 roku

 1. Wydano Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa Zarządu Spółki 25 marca 2020 r. w sprawie postępowania pracowników Spółki na czas wprowadzenia stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zakażeniami koranawirusem SARS – CoV-2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 2.  Prowadzi się bieżące monitorowanie i dostosowywanie wielkości składów do potrzeb przewozowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 3. Wprowadzono wzajemne honorowanie ulg pracowniczych (99%) u różnych przewoźników kolejowych na czas zagrożenia epidemicznego. Działanie to pozwoli uniknąć problemów z poruszaniem się komunikacją kolejową przez samych pracowników kolei, w przypadku dużej liczby odwołanych pociągów. Wzajemne honorowanie zostało wprowadzone zgodnie z wytycznymi Kolejowego Centrum Zarządzania Kryzysowego PKP PLK S.A.

26 marca 2020 roku

 1.  Zakończono drugi cykl dezynfekcji pojazdów Spółki.
 2. Zakupiono większą ilość środka dezynfekującego do higieny rąk dla pasażerów i pracowników Spółki.
 3. Zaopatrzono drużyny pociągowe w indywidualne pakiety ochronne.

27 marca 2020 roku

 1. Zamówiono 1200 litrów płynu dezynfekującego do higieny rąk dla pasażerów i pracowników Spółki  z PKN Orlen. Przewiduje się, że dostarczony płyn wystarczy na około 45-50 dni użytkowania.
 2. Zakupiono 800 szt. jednorazowych masek ochronnych.
 3. Prowadzi się bieżące monitorowanie i uzupełnianie braków płynu dezynfekującego do higieny rąk w pojazdach Spółki.
 4. Wprowadza się  rozwiązania mających zapewnić przestrzeganie zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pasażerami w pojazdach Spółki.

30 marca 2020 roku

 1. Dostarczono 1200 litrów płynu dezynfekującego do higieny rąk dla pasażerów i pracowników Spółki z PKN Orlen.
 2. Zdecydowano o ograniczeniu oferty przewozowej od 30 marca 2020 r. do odwołania.
 3. Zaopatrzono drużyny pociągowe w indywidualne pakiety ochronne.

31 marca 2020 roku

 1. Bieżące monitorowanie napełnienia pojazdów Spółki celem dopasowania wielkości składów do potrzeb przewozowych.
 2. Zakupiono 115 litrów preparatu do dezynfekcji powierzchni płaskich w postaci koncentratu oraz sprayu.
 3. Zaopatrywanie drużyn pociągowych w płyn dezynfekujący do higieny rąk oraz indywidualne pakiety ochronne.

1 kwietnia 2020 roku

 1. Wydano Zarządzenie nr 14/2020 Prezesa Zarządu Spółki  z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zaopatrzono pojazdy oraz pomieszczenia Spółki w preparat dezynfekujący do powierzchni, celem stosowania go podczas wykonywania czynności służbowych przez pracowników.
 3. Zapoznano pracowników Spółki z zasadami rozmieszczenia stanowisk pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Stosowne piktogramy znajdują się w pomieszczeniach Spółki.
 4. Zakupiono większą ilość płynu dezynfekującego do higieny rąk i powierzchni płaskich, f) zakupiono większą ilość jednorazowych rękawic i masek ochronnych.

2 kwietnia 2020 roku

 1. Zaopatrzono pojazdy Spółki w pianki dezynfekujące w aerozolu do utrzymywania czystości kabiny maszynisty.
 2. Zaopatrzono drużyny pociągowe w płyn dezynfekujący do higieny rąk oraz dodatkowe indywidualne pakiety ochronne.

3 kwietnia 2020 roku

 1. Bieżące monitorowanie i uzupełnianie braków płynu dezynfekującego do higieny rąk w pojazdach Spółki.
 2. Bieżące monitorowanie i dostosowywanie wielkości składów do potrzeb przewozowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

6 kwietnia 2020 roku

 1. Zaplanowano kolejny cykl dezynfekcji wszystkich pojazdów Spółki.
 2. Zaopatrywanie drużyn pociągowych w płyn dezynfekujący do higieny rąk oraz indywidualne pakiety ochronne.
 3. Zakupiono 5000 szt. jednorazowych masek ochronnych oraz 10 szt. przyłbic ochronnych dla pracowników.

 7 kwietnia 2020 roku 

 1. Zaopatrywanie drużyn pociągowych w płyn dezynfekujący do higieny rąk oraz indywidualne pakiety ochronne.
 2. Zdecydowano o wdrożeniu kampanii informacyjnej przedstawiającej prawidłowy sposób zajmowania miejsc siedzących przez pasażerów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

8 kwietnia 2020 roku

 1. Zdecydowano o wydłużeniu terminu obowiązywania wprowadzonych ograniczeń przewozowych do 30 kwietnia 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan epidemii.
 2. Bieżące monitorowanie i dostosowywanie wielkości składów do potrzeb przewozowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

9 kwietnia 2020 roku

 1. Zakupiono 1000 szt. jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz 40 litrów płynu dezynfekującego do higieny rąk.
 2. Z uwagi na przerwę świąteczną przygotowano zapas indywidualnych pakietów ochronnych dla pracowników.

14 kwietnia 2020 roku

 1. Zakupiono dodatkową ilość jednorazowych masek oraz rękawiczek ochronnych, w związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń od 16 kwietnia 2020 r..
 2. Przeanalizowano zapotrzebowania oraz zaplanowano zakupu kolejnych partii artykułów, wchodzących w skład pakietu ochrony indywidualnej, w związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń od 16 kwietnia 2020 r..
 3. Zaopatrywanie drużyn pociągowych w dodatkowe pakiety ochrony indywidualnej.

15 kwietnia 2020 roku

 1. Wydano Zarządzenie nr 16/2020 Prezesa Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie uaktualnienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 2. Rozszerzono sieć dystrybucji pakietów ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki.

16 kwietnia 2020 roku

 1. Zakończono kolejny cykl dezynfekcji pojazdów Spółki.
 2. Podjęto decyzję o wyłączeniu klimatyzacji w pojazdach Spółki, w związku z zagrożeniem zarażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.
 3. Bieżąca dystrybucja dodatkowych pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników.

17 kwietnia 2020 roku

 1. Na wniosek firmy zewnętrznej wykonującej usługi serwisowe na rzecz Spółki, została podjęta decyzja o każdorazowej dezynfekcji przekazywanego pojazdu Spółki, celem ochrony jej pracowników. 
 2. Zakupiono dodatkową ilość jednorazowych masek ochronnych dla pasażerów i pracowników Spółki.

20 kwietnia 2020 roku

 1. Wykonano dezynfekcję wybranych pomieszczeń Spółki.
 2. Bieżące monitorowanie i dostosowywanie wielkości składów do potrzeb przewozowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

21 kwietnia 2020 roku

 1. Zakupiono dodatkową ilość jednorazowych masek ochronnych dla pracowników Spółki.
 2. Bieżąca dystrybucja dodatkowych pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników.

22 kwietnia 2020 roku

 1. Zdecydowano o wydłużeniu terminu obowiązywania wprowadzonych ograniczeń przewozowych do 17 maja 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan epidemii.
 2. Zakupiono większą ilość płynu dezynfekującego do powierzchni płaskich.

23 kwietnia 2020 roku

 1. Wdrożono zintegrowany system szkoleń online dla drużyn pociągowych oraz pracowników administracyjnych Spółki.
 2. Bieżąca dystrybucja dodatkowych pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników.

24 kwietnia 2020 roku

 1. Zapewniono całodobowe wsparcie psychologiczne dla pracowników Spółki,
 2. Zakupiono gwizdawki elektroniczne dla drużyn konduktorskich (brak możliwości używania gwizdawki ustnej z powodu nakazu używania masek ochronnych) celem zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów.

27 kwietnia 2020 roku

 1. Zdecydowano o wydłużeniu terminu obowiązywania wprowadzonych ograniczeń przewozowych do 24 maja 2020 r..
 2. Dystrybucja gwizdawek elektronicznych dla drużyn konduktorskich.
 3. Zakupiono większą ilość jednorazowych rękawiczek ochronnych.

28 kwietnia 2020 roku

 1. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników Spółki.
 2. Bieżące monitorowanie napełnienia pojazdów Spółki celem dopasowania wielkości składów do potrzeb przewozowych.

29 kwietnia 2020 roku

 1. Zaopatrywanie drużyn konduktorskich w gwizdawki elektroniczne.
 2. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników Spółki.

30 kwietnia 2020 roku

 1. Zakupiono chusteczki do dezynfekcji uchwytów i poręczy w pojazdach Spółki.
 2. Przygotowano dodatkowe pakiety ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki.

4 maja 2020 roku

 1. Zakupiono chusteczki do dezynfekcji uchwytów i poręczy w pojazdach Spółki.
 2. Zakupiono przyłbice ochronne dla pracowników Spółki.

5 maja 2020 roku

 1. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników Spółki.

6 maja 2020 roku

 1. Wdrożono system informatyczny ułatwiający pracę zdalną dla pracowników Spółki.
 2. Wdrożono system informatyczny pozwalający na tworzenie wirtualnych pokoi, celem zabezpieczenia i ułatwienia przeprowadzania spotkań online.

7 maja 2020 roku

 1. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników Spółki.

8 maja 2020 roku

 1. Zakupiono większą ilość jednorazowych rękawiczek ochronnych celem uzupełnienia stanów magazynowych Spółki.
 2. Bieżące monitorowanie i dostosowywanie wielkości składów do potrzeb przewozowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


11 maja 2020 roku

 1. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników Spółki.

12 maja 2020 roku

 1. Poinformowano oraz pouczono pracowników Spółki przebywających na kwarantannie o możliwości przeprowadzenia bezpłatnego badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Konfiguracja systemu pracy zdalnej dla pracowników Spółki celem ułatwienia pracy oraz wykorzystania tego rozwiązania w pełnym zakresie.

13 maja 2020 roku

 1. Bieżąca kontrola stanu czystości przestrzeni pasażerskiej w pojazdach Spółki przez Zespół Kontrolny, utworzony w celu sprawdzenia wykonywania postanowień Zespołu Koordynującego powołanego Zarządzeniem nr 07/2020 Prezesa Zarządu Spółki z 27 lutego 2020 roku w zakresie działań związanych z podejrzeniem zarażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.
 2. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej.

14 maja 2020 roku

 1. Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych przypomniano pasażerom o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przejazdów pojazdami Spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Bieżące monitorowanie i dostosowywanie wielkości składów do potrzeb przewozowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

15 maja 2020 roku

 1. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników Spółki.

18 maja 2020 roku

 1. Wydano Zarządzenie nr 20/2020 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie uaktualnienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Bieżące monitorowanie i dostosowywanie wielkości składów do potrzeb przewozowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

19 maja 2020 roku

 1. Dostarczono do firm sprzątających środki dezynfekujące do powierzchni płaskich oraz poręczy i uchwytów celem użycia na pojazdach Spółki.
 2. Przeprowadzono kontrolę stosowania pakietów ochronnych przez pracowników Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

20 maja 2020 roku 

 1. Bieżące monitorowanie frekwencji w pojazdach Spółki celem konieczności stosowania zasady maksymalnego napełnienia pociągów w wysokości 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 2. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników Spółki.

21 maja 2020 roku

 1. Zakupiono większą ilość jednorazowych rękawiczek ochronnych celem uzupełnienia stanów magazynowych Spółki.

22 maja 2020 roku

 1. Wdrożono procedury zgodne z wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego odnośnie przeprowadzania szkoleń dla pracowników kolejowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 2. Przygotowano dodatkowe pakiety ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki.

25 maja 2020 roku

 1. Zaproponowano pracownikom Spółki dodatkowe ubezpieczenie na życie w związku z COVID-19.
 2. Bieżące monitorowanie frekwencji w pojazdach Spółki celem konieczności stosowania zasady maksymalnego napełnienia pociągów w wysokości 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

26 maja 2020 roku

 1. Bieżąca dystrybucja pakietów ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk dla podróżnych i pracowników Spółki.
 2. Bieżące monitorowanie frekwencji w pojazdach Spółki.

27 maja 2020 roku 

 1. Dokonano zmniejszenia strefy wydzielonej w pojazdach serii EN78/EN79 w związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z COVID-19.

Wszelkie działania uzupełniamy na bieżąco. Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

Infolinia:

703 20 20 25 (24h)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczki