Inwestycja pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”

grafa2 01

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” to strategiczna inwestycja Województwa Małopolskiego, mająca na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w Małopolsce. Inwestycja ta finansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, budżetu województwa małopolskiego oraz środków własnych spółki Koleje Małopolskie. Zakończenie budowy zaplanowane jest na drugą połowę 2022 r.

Celem projektu pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego dla taboru kolejowego” jest realizacja działań w ramach poprawy funkcjonowania systemu transportowego i infrastruktury technicznej, zwiększenia dostępności kolejowej regionu poprzez dokonywanie wszelkich niezbędnych przeglądów i napraw doraźnych oraz czyszczenia i mycia pojazdów kolejowych wykorzystywanych do wykonywania przewozów kolejowych na terenie województwa małopolskiego.

Priorytetem jest Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Projekt uwzględnia rozwiązania przyczyniające się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie właściwej izolacji termicznej, budowę myjni z obiegiem zamkniętym.

Zaplecze techniczne umożliwi regionalnym przewoźnikom m.in. wykonywanie usług utrzymaniowo-serwisowych na pojazdach kolejowych (naprawy bieżące oraz awaryjne, przeglądy okresowe w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3), zapewni całoroczne mycie i czyszczenie taboru w myjni z obiegiem zamkniętym, a także przyczyni się do wzmocnienia regionalnych przewozów pasażerskich poprzez zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w Małopolsce.

Korzyści z działalności zaplecza technicznego, które wypłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów, to mniejsza awaryjność taboru, zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądów, wyeliminowanie ryzyka oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów, możliwość inwestowania w nowe składy, a także nowe miejsca pracy.


 Koszty:

 • Całkowita wartość inwestycji: 92 384 199,76 zł;
 • Koszty kwalifikowalne: 75 165 102,56 zł;
 • Wartość dofinansowania: 63 890 337,18 zł.

Lokalizacja: Kraków Główny KGA (dawniej Kraków Towarowy).

Powierzchnia terenu: 3,38 ha (dzierżawa na 30 lat od PKP S.A.).

Zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego, szczegóły:

Budynek składa się z:

 • Część warsztatowa – część jednokondygnacyjna składająca się z hali napraw, myjni i magazynu;
 • Część biurowo-socjalna – część dwukondygnacyjna.

W poziomie parteru części socjalno-biurowej zaprojektowano zaplecze socjalne oraz sanitarne ekip naprawczo-montażowych oraz nastawnię i dyspozytornię. W tej części budynku zlokalizowano także pomieszczenia dla serwisantów oraz warsztaty.

W poziomie pierwszego piętra zaprojektowano pomieszczenia dla drużyn konduktorskich oraz część administracyjną oddziału.

Kubatura: 56 142,72 m3.

Powierzchnia zabudowy: 4956 m2.

Projektowane wymiary zewnętrzne hali: ok. 36 m x 141 m.

Układ torowy:

 • tory w większości zelektryfikowane;
 • Hala: 3 tory o nawierzchni bezpodsypkowej i długości 140 m, w tym 2 tory przeglądowo-naprawcze, 1 tor myjni z obiegiem zamkniętym;
 • Łączna długość projektowanych torów - 3 922 m;
 • Liczba projektowanych rozjazdów – 14.

Wyposażenie:

 • Myjnia automatyczna, oczyszczalnia ścieków;
 • Tokarka podtorowa;
 • Suwnica mostowa;
 • Urządzenie do pomiaru nacisku kół;
 • Laserowy system pomiaru i kontroli zużycia kół;
 • Podnośniki pojazdów szynowych;
 • Stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników.

Kalendarium:

30 września 2019 r. - Złożenie wniosku o dofinansowanie.

19 grudnia 2019 r. - Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”.

23 kwietnia 2020 r. - Uchwała nr 597/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu.

20 maja 2020 r. - Ogłoszenie przetargu na Usługę Inżyniera Kontraktu.

7 lipca  2020 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie.

8 lipca 2020 r. -  Podpisanie umowy wykonawczej na zaprojektowanie i budowę z Konsorcjum firm Budimex S.A i KZN Rail Sp. z o.o.

2 września 2020 r. - Podpisanie umowy na Usługę Inżyniera Kontraktu z firmą Ekocentrum Sp. z o.o.

20 października 2020 r. - Opracowanie przez Generalnego Wykonawcę koncepcji projektowej budynku hali wraz z wizualizacją hali.

20 listopada 2020 r. – Opracowanie przez Generalnego Wykonawcę koncepcji projektowej wszystkich branż.

4 grudnia 2020 r. - Sporządzenie przez Wykonawcę projektu budowlanego wszystkich branż.

30 grudnia 2020 r. – Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

30 grudnia 2020 r. – Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie.

3 września 2021 r. - Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 49/BZ/2021 – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę.

21 września 2021 r. - Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 49/BZ/2021 o pozwolenie na budowę stała się ostateczna.

1 października 2021 r. – Symboliczne wbicie łopaty przez Marszałka Łukasza Smółkę, Wojewodę Łukasza Kmitę, prezesa Kolei Małopolskich sp. z o.o. Tomasza Warchoła oraz przedstawicieli firm Budimex S.A i KZN Rail Sp. z o.o


EFRR kolor 300dpi

 

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

Infolinia:

703 20 20 25 (6:00 - 22:00)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczkilogo