Skargi / wnioski / reklamacje

1. Skargi dotyczące jakości świadczonych usług przewozowych, w szczególności dotyczące praw i obowiązków pasażerów wynikających z rozporządzenia (WE) 1371/2007, w tym skargi dotyczące niewłaściwego wykonania umowy można kierować na adres przewoźnika:

 "Koleje Małopolskie" sp. z o.o.
30-556 Kraków, ul. Wodna 2,

pasazer@kolejemalopolskie.com.pl


Skarga/wniosek powinien zawierać:

 • datę,
 • nazwę i adres przewoźnika,
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby wnoszącej,
 • treść skargi lub wniosku (datę, miejsce, opis zdarzenia),
 • podpis osoby składającej skargę lub wniosek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podanych w zgłoszeniu skargi/wniosku


Reklamacja powinna zawierać:

 • nazwę i adres siedziby przewoźnika (KMŁ)
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego;
 • kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu, z zastrzeżeniem;
 • uzasadnienie reklamacji;
 • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);
 • numer rachunku bankowego do wypłaty należności w razie uznania reklamacji;
 • podpis uprawnionego albo podróżnego – w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podanych w zgłoszeniu reklamacji


Szczegłowe informacje dotyczące sposobu rozpatrywania skargi, wniosków i reklamacji zawarte są w Regulaminie przewozu osób, rzeczy
i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
.

2. Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów ww. rozporządzenia jest:
Urząd Transportu Kolejowego, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, nr infolinii 22 460 40 80 lub 801 044 080, adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

3. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Adres naszej poczty elektronicznej do pierwszego kontaktu to: pasazer@kolejemalopolskie.com.pl

Logo

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

ul. Racławicka 56/416
30-017 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Wodna 2
30-556 Kraków

Sekretariat:

tel:. (12) 307 17 14 (7:00 - 15:00)

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

Infolinia:

703 20 20 25 (6:00 - 22:00)

opłata 1,29 zł/min

Logo Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Logo e-podróżnik     Logo Jak dojadę     Herb Wieliczkilogo